فرهنګ

موږ ښه پوهیږو چې یوازې که د Guoguang هر غړي ته Guoguang هماغسې وشول او د هرچا د استخباراتو د بالقوه له فعاليدو به د Guoguang په دوامداره توګه وده ورکړي.

پر بنسټ چې، موږ د متحد ځواک د پروژې د پيل "په سختۍ ولټوئ او هڅه جوړول" او د شرکت د کارکوونکو غړي په کور وي او په ډېرو لارو د Guoguang یوه ځانګړې تصدۍ کلتور د فوسټر په Guoguang د خلکو د جامع وړتوب ورسوي.

انځور (1) انځور (2)

انځور (3) انځور (4) انځور (5) انځور (6)

انځور (7) انځور (8)

انځور (9)


WhatsApp Online Chat !